Algemene voorwaarden

 1. Dienstverlening

  1. U bent gehouden om een tijdige en correcte levering door Inversable mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren en veranderingen in de verstrekte gegevens onverwijld door te geven.
  2. Inversable behoudt zich het recht voor (de specificaties van) haar dienstverlening op elk gewenst moment aan te passen. U zult hiervan in ieder geval binnen 1 maand op de hoogte worden gebracht.
  3. De logfiles en administratie van Inversable leveren volledig bewijs op van de stellingen van Inversable, behoudens tegenbewijs van uw zijde.
  4. U staat ervoor in dat u bevoegd bent om een dienst van Coinversable af te nemen en dat door u verstrekte informatie compleet, waarheidsgetrouw en juist is.
 2. Aansprakelijkheid

  1. Inversable verricht haar diensten naar beste inzicht en vermogen. Inversable geeft voor haar diensten en systemen geen garanties voor minimumsnelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaar- of bereikbaarheid. Inversable is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie en/of datatransportsystemen van derden.
  2. Inversable is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade bestaande uit:
   1. materiële schade aan zaken;
   2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; of
   3. redelijke kosten ter vaststelling van directe schade en aansprakelijkheid.
  3. Aansprakelijkheid voor schade die niet bestaat uit directe schade is uitgesloten.
  4. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Inversable in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Inversable beperkt tot het bedrag dat in de 3 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, daadwerkelijk door u aan Inversable is betaald en bedraagt maximaal 1.000 euro.
  5. Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen 14 dagen nadat u bekend bent geworden met de schade een rechtsvordering daartoe door of namens u is ingesteld.
  6. Voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval sprake is van opzet of grove nalatigheid van Coinversable.
 3. Garanties en vrijwaring

  1. U garandeert dat uw gebruik van de diensten van Inversable geen inbreuk maakt op rechten van derden of rechtsregels.
  2. U vrijwaart Inversable voor claims van derden die verband houden met uw gebruik van diensten en/of licenties van Inversable en/of derden.
 4. Prijzen en offertes

  1. Genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Voor de gevolgen van typefouten in prijsopgaven en offertes wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 5. Betaling

  1. De betalingstermijn voor facturen van Inversable is 14 dagen.
  2. Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
  3. Inversable mag de prijzen voor haar dienstverlening aan u jaarlijks verhogen. Inversable is tevens gerechtigd prijzen te verhogen indien zich een verhoging van haar kosten voordoet. Inversable meldt prijsverhogingen uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de ingang ervan.
  4. Inversable zal:
   1. eenmalige trainingen en workshops achteraf in rekening brengen;
   2. eenmalige service kosten van eigen producten van Inversable (zoals installatiekosten, activeringskosten) en aanvullende diensten achteraf in rekening brengen;
   3. advies, pilot- en ontwikkeltrajecten 50% in rekening brengen bij opdrachtverstrekking en 50% bij oplevering;
   4. alle terugkerende kosten maandelijks vooraf in rekening brengen.
  5. U kunt geen beroep doen op opschorting, verrekening of aftrek, tenzij u een consument bent.
  6. Inversable kan aanvullende betalingsvoorwaarden in een offerte plaatsen.
 6. Opschorting

  1. Inversable is gerechtigd om onmiddellijk de levering van diensten op te schorten indien:
   1. u een factuur, inclusief rente, niet binnen 15 dagen na ontvangst van de aanmaning alsnog hebt voldaan;
   2. u met uw gebruik van diensten, betaald of onbetaald, het Inversable netwerk in gevaar brengt; of
   3. Inversable kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van u of uw klanten of in geval van de uitvoering van de Notice & Takedown-procedure.
 7. Downtime

  1. ‘Downtime’ is een onderbreking van het Inversable-netwerk met algehele onbereikbaarheid van de diensten tot gevolg.
  2. Indien u Downtime constateert, dient u direct contact op te nemen met Inversable. Inversable spant zich ervoor in u zo goed mogelijk over de Downtime te informeren en de Downtime zo snel mogelijk te beëindigen.
  3. Inversable spant zich ervoor in diensten te allen tijde beschikbaarheid te maken. Inversable geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van diensten, tenzij anders overeengekomen.
  4. Inversable is gerechtigd de dienst te vervangen door een vergelijkbare dienst.
  5. U hebt slechts recht op compensatie indien de onmogelijkheid tot het herstellen van Downtime niet is veroorzaakt door uw eigen doen of nalaten. U hebt daarnaast geen recht op aanvullende schadevergoeding.
 8. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet wordt verstaan, onder andere begrepen: onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, brand, tekortkomingen van toeleveranciers van Inversable, storingen in verbinding met internet, licentieweigering, (distributed) denial of service aanvallen en storingen in hardware of (telecommunicatie) netwerken.
  2. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de overmachtssituatie ten minste 30 dagen of langer voortduurt, geen der partijen is gehouden tot vergoeding van enige schade ter zake van die opzegging.
 9. Onderhoud

  1. Inversable heeft het recht de diensten te onderbreken voor onderhoudswerkzaamheden. Deze onderbrekingen kwalificeren niet als Downtime.
  2. Indien Inversable verwacht dat onderhoud de dienstverlening negatief zal beïnvloeden, spant zij zich ervoor in om:
   1. u hiervan voorafgaand op de hoogte stellen, indien mogelijk 7 dagen voorafgaand aan het onderhoud; en
   2. voor zover mogelijk het onderhoud te laten plaatsvinden tussen 23:00 en 5:00 uur.
 10. Intellectueel eigendom

  1. Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van Inversable of derden over van Inversable aan u, en alle rechten op, aanspraken op en belangen in dit eigendom blijven (met betrekking tot de partijen) uitsluitend berusten bij Inversable.
  2. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in samenhang met onze dienstverlening, kunnen handelsmerken van derden zijn.
  3. Het gebruik van diensten van Inversable geeft u niet het recht of de toestemming om handelsmerken van Inversable of derden te reproduceren of op andere manieren te gebruiken.
  4. Alle producten, software en kennis die Inversable ontwikkeld in samenwerking met – of in opdracht voor u – blijft eigendom van Inversable tenzij anders overeengekomen.
 11. Omgang met informatie

  1. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Beide partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
  2. Inversable behoud zich het recht om op haar website, sociale media of in andere communicatie een vermelding, eventueel voorzien van beeldmateriaal, te maken van door u afgenomen workshops, pilot- of adviestrajecten, proof-of-concepts of andere diensten, tenzij anders overeengekomen.
 12. Annuleringsvoorwaarden

  1. Een annulering is pas definitief als deze door Inversable per email of telefoon bevestigd is. U bent daarbij verantwoordelijk om Inversable tijdig te informeren.
  2. Een eenmalige workshop, training, lezing of andere uitnodiging tot spreken kan tot 14 dagen voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Bij latere annulering worden 40% van de kosten in rekening gebracht. Indien u in de laatste 48 uur voor aanvang annuleert rekenen wij het volledige bedrag.
  3. Bij afname van een reeks van workshops, trainingen, lezingen of colleges worden bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het eerste moment uit de reeks 40% van de kosten in rekening gebracht. Daarna worden altijd de volledige kosten in rekening gebracht.
  4. Inversable kan aanvullende annuleringsvoorwaarden in een offerte plaatsen.
 13. Duur en einde van de overeenkomst

  1. Deze overeenkomst is bij het leveren van een workshop, advies- of pilottraject, service of applicatie met vaste looptijd gedurende de gehele looptijd van toepassing, tenzij anders overeen gekomen.
  2. De overeenkomst voor dienstverlening middels eigen producten van Inversable kent een duur van één maand, tenzij op de offerte anders is aangegeven. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. U kunt de overeenkomst minimaal 1 maand voor de verlengdatum opzeggen. Na deze initiële periode is de overeenkomst per maand opzegbaar.
  3. Opzegging van de overeenkomst geschiedt uitsluitend schriftelijk of per email.
  4. Beide partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:
   1. het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of uitgesproken;
   2. de andere partij surséance van betaling aanvraagt of dat hem dit wordt verleend; of
   3. de andere partij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest.
  5. Gefactureerde bedragen voor reeds door Inversable geleverde diensten worden bij ontbinding direct opeisbaar.
 14. Overige bepalingen

  1. Inversable mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen en zal dit ten minste 1 maand van tevoren bekendmaken.
  2. E-mail wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, behoudens tegenbewijs.
  3. Voor ontvangst van uw e-mail bent u zelf verantwoordelijk, eventuele problemen met uw e-mailbox komen niet voor rekening van Inversable.
  4. Indien een limiet geldt voor uw gebruik van de diensten van Inversable, kan Inversable kosten in rekening brengen voor het overschrijden van deze limiet.
  5. Inversable is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij.
  6. Inversable kan voor de uitvoering van haar diensten derden inschakelen, met dien verstande dat Inversable verantwoordelijk blijft voor de uitvoering daarvan.
  7. Inversable neemt geen kennis van informatie die door u op onze systemen wordt geplaatst, tenzij dit voor een goede uitvoering van onze dienstverlening vereist is.
  8. Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onverbindend worden verklaard blijven overige bepalingen onverminderd geldig. Partijen spannen zich in om een nieuwe, geldige bepaling van vergelijkbare strekking overeen te komen.
  9. Voor enkele diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn of is het sluiten van een (losse) overeenkomst vereist. Inversable zal u hiervan indien van toepassing op de hoogte stellen.
  10. Op de (rechts)verhouding tussen Inversable en u is het Nederlands recht van toepassing.
  11. Alle geschillen tussen Inversable en u zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.